Издръжка на дете - в кои случаи се дължи заплащане на издръжка?

Съгласно Семейния кодекс право на издръжка има лице, което е неработоспособно и не може да се издържа от имуществото си. Най-често се дължи издръжка от родител на своето дете. Издръжката се постановява със съдебно решение, но същата може да бъде изплащана и без намесата на съда. Родителите дължат издръжка и на навършилите пълнолетие свои деца, ако учат редовно в средно учебно заведение – до 20 годишна възраст, и при обучение във висше учебно заведение – до 25 годишна възраст.

Как се определя размерът на издръжката за дете?

Размерът на издръжката се определя според нуждите на детето, което има право на издръжка и възможностите на родителя, който я дължи.

Минималният размер на издръжката на дете е равен на ¼ от размера на минималната работна заплата за страната.

Всеки родител е длъжен, съобразно своите възможности и материално състояние, да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето си. Също така, родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо от това дали притежават средства или не.

Кога и как мога да увелича издръжката на дете?

Присъдената издръжка може да бъде изменена при изменение на обстоятелствата. Често това се изразява в повишаване на издръжката на детето, поради факта, че същото расте, а с него се увеличават и разходите за задоволяване на неговите потребности и нужди. Промяната на присъдената издръжка става по съдебен ред. Издръжката се увеличава и когато е била в минимален размер, а той се е повишил, вследствие на растежа на минималната работна заплата за страната.

Какво да направя, когато присъдената издръжка не се изплаща?

Ако издръжката е постановена с влязло ви сила съдебно решение, тогава другият родител следва да образува изпълнително дело и по принудителен начин същата да бъде събрана. Може да се наложат запор на трудово възнаграждение, на банкови сметки, на движими вещи или възбрана на недвижим имот.

Не плащането на месечна издръжка не само накърнява правото на децата да получават това, което им се дължи, но и представлява престъпление по наказателния кодекс, по което може да се стигне до осъдителна присъда с налагане на наказание лишаване от свобода.

Трайното не полагане на грижи за детето и недаването на издръжка е основание за лишаване на виновния родител от родителски права. От друга страна, лишаването от родителски права не е основание за освобождаване от задължението за плащане на издръжка на дете. То само отнема от родителя възможността да взима решения, свързани с възпитанието и развитието на детето, както и да иска издръжка от детето си, по отношение на което е постановено лишаването.

Държавата изплаща присъдената издръжка на непълнолетни български граждани за сметка на длъжника по определен ред, когато се установи, че длъжникът е неплатежоспособен – няма доходи и не притежава имущество, като същият дължи на държавата платената от нея издръжка, ведно със законната лихва.

Адвокат за издръжка на дете

При планиране на дело за издръжка на дете задължително потърсете консултация с адвокат. Защитете правата и интересите на Вас и Вашето дете. Екипът на Кантора Ташева е готов да Ви осигури защита и съдействие по всички правни въпроси свързани с издръжката на непълнолетни и пълнолетни деца.