Адвокат при покупко-продажба на имоти?

Какво е най-важно да знаете при сделките с недвижими имоти? Защо Ви е необходим адвокат при имотни сделки?

Преди изповядване на сделките с недвижими имоти се извършва документално изследване историята на имота и на собствеността. Прави се
проверка за налични върху имота тежести. Анализира се какъв тип сделка да бъде избран за всеки конкретен случай:
покупко-продажба, дарение, замяна и др. Не трябва да се подценява производството пред нотариуса, затова ви съветваме на тези сделки да присъствате с адвокат, а в случаите, когато присъствието ви е затруднено, вашият адвокат да ви представлява.

Дарение на недвижим имот

Кога най-често сключваме сделка за дарение на недвижм имот?

Договорът за дарение на недвижим имот е най-честият и евтин вариант за прехвърляне на недвижими имоти между роднини по права линия. Това е сделка, при която дарителят прехвърля веднага и безвъзмездно недвижим имот на дарения и този имот става негова лична собственост, независимо дали към момента на дарението е в брак – другият съпруг не придобива нищо от него.

Кои са недостатъците при дарение на недвижим имот? Какви са рисковете на дарението?

Дарението може да бъде оспорено по съдебен ред както приживе, така и след смъртта на дарителя. В зависимост от основанието, оспорването на дарението е възможно по два начина, първият е да се иска неговата отмяна, а втория чрез намаляване или компенсиране, когато е по реда на Закона за наследството.

Най-често срещаното в практиката основание за отмяна на дарението, е когато дареният отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае. В този случай правото на оспорване на дарението се погасява с изтичането на една година, откакто на дарителя са станали известни основанията за отмяна. Вписаните уговорки за отказ от издръжка на дарителя в договора за дарение са нищожни. Ако се докаже обективна нужда на дарителя от издръжка, дарението ще бъде отменено.

Второто най-разпространено основание за оспорване на дарението, е когато след смъртта на дарителя се окаже, че той се е разпоредил безвъзмездно приживе с имуществото си, накърнявайки запазената част на своите наследници. В този случай дарението не може да бъде напълно отменено, но може да бъде намалено, съобразно запазената част на наследниците. Срокът за предявяване на този иск е 5 години от смъртта на дарителя.

Дарението може да бъде направено и под условие или да бъде скрепено с някаква тежест. В случай, че условието не бъде изпълнено, дарението няма да произведе действие.

При сделки с недвижими имоти Адвокатска Кантора Ташева предлага:

Юридическа консултация, правно съдействие и обслужване от адвокат, експерт в областта на недвижимите имоти, за обезпечаване правната сигурност и защита изцяло на вашите интереси при изповядването на сделката.

Консултирайте се с адвокат преди подписване на договор

Изхождайки от правилото, че договорите имат силата на закон за тези, които са ги сключили, ние от Кантора Ташева и партньори, осигуряваме правна помощ и съдействие при провеждане на преговори и изготвяне на договори, съобразно индивидуалните интереси на клиента. Ще ви представляваме и защитаваме в съдебни дела при нарушени или неизпълнени договорни задължения, за обезщетения, неустойки и лихви, както и при сключване на извънсъдебни споразумения за частично или изцяло уреждане на правен спор, възникнал по повод на сключен договор.

Замяна на недвижим имот

Особености на договора на замяна?

С договора за замяна страните се задължават да си прехвърлят взаимно собствеността върху вещи или други права.
Правилата за продажбата се прилагат съответно и при замяната, като всеки от заменителите се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава.

Представлява комбинация от две продажби, като и двете страни са продавачи и вместо да престират пари е достатъчно всеки един от тях да престира някаква вещ. Възможно е обаче да има смесени договори за замяна (смесена замяна) – комбинирана с продажба или с дарение, ако престациите са неравностойни.

Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка или гледане

Договорът за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане е двустранен, възмезден договор, който се сключва с оглед на личността, с вещно правно действие, тъй като собствеността се прехвърля от момента на сключване на договора, а не в края на живота. С оглед вещно правните му последици, съпругът на длъжника приобретател става също собственик на прехвърления имот.

Такъв договор може да бъде сключен и в полза на трето лице. С него се прехвърля имот срещу предоставяне на издръжка и предоставяне на грижи /гледане/. Издръжката и грижите следва да се предоставят кумулативно, ако се предостави само издръжка ще е налице неизпълнение на договора. Двете задължения се изпълняват заедно и ежедневно, съобразно нуждите на прехвърлителя. Възможно е да се определи обем на издръжката и грижата. По искане на прехвърлителя или на длъжника приобретател на имота, престацията за гледане и издръжка може да се трансформира в парична.

Договорът може да бъде развален поради неизпълнение по съдебен ред в срок от 5 години. Ако не е уговорено друго, този договор се прекратява със смъртта на прехвърлителя. Неговите наследници могат да претендират изпълнение приживе.

Въпреки, че този договор се сключва с оглед на личността, при смърт на длъжника приобретател, задълженията се поемат от неговите наследници, под страх от разваляне на договора поради неизпълнение.