Адвокат по трудово право

При проблеми с Вашия работодател, задължително се консултирайте с адвокат по трудово право.  Нашата практика показва, че най-честите проблемите, които служителите имат с работодателя са:

Ние от Адвокатска Кантора Ташева и Партньори ще ви помогнем да защитите правата си, както и да получите полагащата Ви се по закон компенсация, в резултат на некоректно отношение от Вашия работодател.

Какви видове компенсации и обезщетения са предвидени в закона?

Имате право на обезщетение при незаконно уволнение само ако сте оспорили законността по съдебен ред. Всички други обезщетения, в случай, че не ви бъдат изплатени доброволно може да претендирате също по съдебен ред.

При трудови дела не се дължат държавни такси и същите се разглеждат по реда на т.нар. бързи производства – в значително по-кратки срокове от общия ред.

Трудов или граждански договор? За какво да внимавате?

Основната разлика е в тяхното правно регламентиране – трудовият договор попада в обхвата на трудовото право и под закрилата на КТ, а гражданските договори – на облигационното право и се сключват по реда на Закона за задълженията и договорите. При гражданските договори изпълнителят е самостоятелен и независим от възложителя и сам определя трудовата си дейност за постигане на търсения резултат. Докато при трудовите договори работникът или служителят трайно предоставя работна сила по определен от работодателя ред. Той има работно място, работно време и определен вид работа, за което е длъжен да спазва трудова дисциплина. Но от действието на трудовия договор за работника или служителя възникват и редица права, които не важат за сключилите граждански договор, като право на гарантирано трудово възнаграждение, на почивки, на платен отпуск, на обезщетения, на социално-битово обслужване, на социално осигуряване за всички видове рискове, на безопасни и здравословни условия на труд и др.

Често се прикрива трудов договор чрез сключване на граждански договор. За да бъде признат един граждански договор за трудов, съдът трябва да изследва кога, къде, какво и как работи лицето, с което е сключен „граждански договор“, за да бъдат установени правата му по трудовото законодателство.

Клаузи и споразумения нарушаващи правата на служителя

Последните години е много актуално в трудовите договори или в допълнителни споразумения да се вписват определени клаузи, с които се вменява допълнителна гражданска отговорност /парична санкция, неустойка/ на работника или служителя към работодателя при извършването на определени действия. Такива са често наречените споразумения „за лоялност“ – уговорка, възлагаща задължение на работника в определен период от време да не встъпва в трудови или граждански правоотношения с конкурентна фирма, споразумение за конфиденциалност, недопускане конфликт на интереси и на нелоялна конкуренция.

Такива клаузи съдът константно приема за нищожни и вместо тях се прилагат императивните законови норми, така, че служителят не носи отговорност за неизпълнението им.

Защитете правата си пред работодателя сега!