Бракоразводен адвокат - правна помощ при развод

Прекратяването на сключен граждански брак, независимо дали е по взаимно съгласие или по исков ред, се извършва по съдебен ред чрез образуване на дело за развод. Добрият бракоразводен адвокат ще Ви помогне да преминете през цялата процедура по развода и ще се погрижи да защити Вашите интереси и права. 

Развод по взаимно съгласие

Прекратяване на брака по взаимно съгласие, е когато съпрузите са постигнали съгласие по всички задължителни въпроси и подписват споразумение, което се одобрява от съда с решение. Този способ е най-често срещания, тъй като спестява време, средства и негативни емоционални преживявания, особено при наличието на непълнолетни деца.

Развод по исков ред

Ако не е налице съвместно желание за прекратяване на брака или съществува спор между съпрузите относно някои от задължителните въпроси, разводът по исков ред е единственият начин за прекратяване сключения граждански брак. Делото се образува с подаване на искова молба от единия съпруг срещу другия. Ако бъде поискано от съда, той ще се произнесе и относно вината за разстройството на брака, което има важни последици относно правото на издръжка на невиновния съпруг от виновния такъв, упражняването на родителските права, ползването на семейното жилище и присъждане на разноските по делото. Производството е тромаво и зависи от исканията на страните. Първоинстанционното решение на съда може да бъде обжалвано пред още две съдебни инстанции.

Въпреки това, при всяко положение на делото, съпрузите могат да изложат пред съда споразумение относно всички или някои от последиците на развода.

Брачни договори

Все по-актуални и често срещани в практиката са брачните договори. С тях могат да се уреждат само имуществените отношения между съпрузите. Сключват се както преди брака, така и по време на неговото действие. Най- често с брачните договори се уреждат права върху:

С оглед, имуществения характер на договора и по-високия материален интерес при него, брачният договор се сключва само лично от страните в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите и се вписва в Имотния регистър.

Брачните договори се прекратяват при следните основания:

Потърсете консултация с бракоразводен адвокат

Домашно насилие

Какво е домашно насилие?
Домашното насилие представлява всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие. За домашно насилие се счита също и принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права на жертвата.

Случаите на домашно насилие се извършват спрямо специфична категория лица – такива, които се намират в родствена връзка, както и такива, които в момента или преди са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. За психично и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие върху член от семейството, извършено в присъствието на детето.

Защита от домашно насилие

Пострадалото лице може да подаде молба за защита до районния съд по своето местонахождение в срок от 1 месец от акта на домашното насилие. При уважаване на молбата, съдът издава заповед за защита и прилага съответната мярка за защита от домашно насилие и глоба. Когато в молбата се съдържат данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, съдът издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаване на молбата. Неспазването на заповедта за незабавна защита от страна на насилника съставлява престъпление.