Делба на имот

Когато един имот е съсобствен на няколко лица, всеки от тях може да поиска делба, освен ако това е несъвместимо с предназначението и естеството на вещта. Това означава, че всеки съсобственик има право да използва имота/имотите заедно с останалите. Ако само един или някой от тези лица обитава общия имот, другите имат право на обезщетение за това. Освен това, всички съсобственици трябва да си поделят разходите по имота. Ако само едно лице поема тези разноски, то останалите следва да му възстановят такава част от тях, отговаряща на идеалната им част от имота.

Всички уговорки, в които се прави отказ от делба на общ имот са нищожни и не пораждат правни последици, както и делба извършена без участието на някой наследник е изцяло нищожна.

За делба на съсобствен имот се прилагат съответно и правилата за делба на наследство, затова се говори както за сънаследници, така и за съсобственици. Делбата не се погасява по давност. Тя може да бъде поискана от всеки съсобственик по всяко време. Всеки наследник може да поиска своя дял в натура, доколкото това е възможно. Неравенството на дяловете се изравнява с пари. Имотите, които не могат да се поделят удобно се изнасят на публична продан. Делбата може да бъде доброволна или по съдебен ред.

Доброволна делба на имот

Когато съсобствениците постигнат съгласие относно своите реални части от имота, те могат да сключат договор за доброволна делба, който се съставя в писмена форма с нотариална заверка на подписите, който се вписва в Имотния регистър към Агенцията по вписванията.

Съдебна делба на имот

Този вид делба се извършва по искане на някой от съсобствениците или сънаследниците чрез искова молба до Районния съд по местонахождението на имота. Процесът по съдебната делба протича в две фази – допускане на делбата и извършване на делбата.

По искане на сънаследник съдът се произнася относно временното ползване на имотите и какви суми да се плащат срещу това ползване. В случай, че някой от имотите е неподеляем и не може да бъде поставен в дяловете, съдът постановява той да бъде изнесен на публична продан, като страните в делбата имат право да участват в публичната продан.

Консултация с адвокат при делба на имот

Защитете интересите си при делбата на недвижимо имущество. Без значение дали делбата е доброволна или съдебна, консултацията с адвокат по недвижими имоти ще ви гарантира, че няма да имате спорове и проблеми в бъдеще време.