Родителски права

Въпросът за определянето на това, кой ще упражнява родителските права, се повдига при развод по взаимно съгласие или по исков ред, при раздяла на двойката, когато децата са родени при условията на фактическо съпружеско съжителство на родителите, както и когато са настъпили обстоятелства, обуславящи промяна относно упражняването на родителските права, независимо дали детето е родено в брак или не.

Спорове за родителски права - какво разглежда съда при определянето им?

Когато има спор относно това кой от двамата родители следва да упражнява родителските права, съдът се произнася, като се води главно от интересите на децата, като съобразява възпитателните качества на родителите, полагането до момента на грижи и отношението към децата, привързаността на децата към родителите, пола и възрастта на децата, възможност за помощ от трети лица близки на родителите, социално обкръжение и материална възможност.

Системен отказ на единия от родителите да осигури достъп на детето до другия

Когато имате съдебно решение постановяващо режима на лични отношения с детето, а другия родител Ви отказва достъп до него, можете да потърсите правата си по съдебен ред. Това означава, че при системен отказ да виждате детето си, можете да образувате изпълнително дело, чрез което да вземете детето си, както и да бъдат налагани глоби на родителя, който отказва да изпълнява постановения от съда режим.

Също така, родителят, който системно отказва да дава детето на другия родител, при постановен режим на лични отношения, носи наказателна отговорност по чл.182 ал. 2 от НК, при което наказанието е пробация и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, а в особено тежки случаи наказанието е лишаване от свобода до шест месеца и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.

Ограничаване и лишаване от родителски права

Законът предвижда ограничаване на родителски права, когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето. В този случай районният съд може да вземе съответни мерки в интерес на детето чрез ограничаване на родителски права като отнема или поставя условия за упражняването на някои от тях. Той, също така, може да постанови осъществяването им от друго лице.

Мярката за лишаване от родителски права е крайна и изключителна. Тя се прилага в особено тежки случаи на поведение на виновния родител, когато без основателна причина родителят трайно не полага грижи и не дава издръжка на детето. Законът изисква едновременното наличие на тези четири условия.

Особености и последици при лишаване от родителски права?

Постановеното лишаване от родителски права не е необратимо. Правата могат да бъдат възстановени от лишения родител по негово искане, но само ако са отпаднали основанията, поради които е бил лишен от тях.

Последиците при лишаване от родителски права за виновния родител са изключително сериозни. Най-важната, обаче, е тази, че съгласието на лишения от родителски права родител не се изисква, в случай на пълно осиновяване на детето. Той дава единствено своето мнение, което не е задължително за съда.

Лишаването от родителски права не води до лишаване от задължението за даване на издръжка от виновния родител.

Какво е споделено родителство и кога може да бъде приложено?

При прекратяване на брака чрез развод, ако между родителите е налице съгласие относно отглеждането на децата, ще се постигне споразумение, което ще се утвърди от съда при решаване на въпросите по отглеждането и възпитанието на децата в техен интерес, и в случай, че е постигнато съгласие как ще се упражняват родителските права, е допустимо съвместното им упражняване.

Във всеки случай е задължителна преценката на съда на интересите на детето, като водещ критерий за определяне на конкретен режим на съвместно упражняване на родителски права.

Консултация с адвокат за родителски права

Делата за определяне на родителски права изискват опит и експертиза в областта на семейното право, за това потърсете правна помощ от доказан адвокат в областта.