Какво представлява и включва правото на наследяване?

Наследството се открива със смъртта на наследодателя. В същия момент възниква и правото на наследяване. То включва правните институти: откриване на наследството, наследяване по закон, наследяване по завещание, запазена част и намаляване на завещателните разпореждания, приемане и отказ от наследство, отношенията между сънаследниците, делба на наследство и техните особености.

Кой наследява по закон?

В случаите, когато не е съставено завещание, законът определя кой наследява и каква част от имуществото на наследодателя. Правилата за това се определят в зависимост от семейноправната връзка с наследодателя. Роднините се разпределят в редове наследници.

Съпругът наследява наследодателя по особени правила заедно с наследниците от първи, втори и трети ред. В случай, че няма наследници от тези редове, съпругът наследява всичко.

Всеки ред наследници изключва следващия ред при наследяването. Наследниците от първи ред изключват тези от втори ред и т.н. Наследниците от един и същи ред или група наследяват по равни дялове от наследството.

Какви са особеностите при наследяването?

Възможно е наследодателят да се разпореди с цялото или с част от имуществото си като го завещае на роднина или на трето лице. Тогава този, в чиято полза е завещанието, ще стане наследник по завещание след смъртта на наследодателя си.

Част от наследниците по закон обаче имат право на т.нар. „запазена част” от наследяемото имущество, това са децата на починалия и техните низходящи, родителите на починалия, както и преживелият съпруг. Останалите наследници по закон нямат такива права и могат напълно да бъдат изключени от наследяване чрез оставено от наследодателя завещание.

Как се възстановява запазената част от наследство?

Правото да иска намаляване на завещателно разпореждане и възстановяване на запазената част може да бъде упражнено чрез иск или чрез възражение от наследник, който е приел наследството. Това право може да бъде реализирано и в делбеното производство. Упражняването на това право е ограничено от срок – общата 5 годишна давност, която започва да тече от момента, в който заветникът е упражнил правата си по завещанието.

Възстановяване на запазена част може да бъде упражнено чрез иск от наследник и при договорите за дарение.

Защитете правата си при наследяване сега!