Обжалване на актове и глоби от КАТ

В случай, че не сте съгласни с актовете и глобите наложени Ви от КАТ, Вие имате правото да ги обжалвате в съда. Най-често водачите на моторни превозни средства обжалват следните административни санкции: 

Важно е да знаете, че съдебната процедура е безплатна и не дължите държавна такса за подаването на жалба, а също и разноски за събирането и проверката на доказателствата. При обжалване на актове и глоби от КАТ няма да утежните положението си, напротив, съда може единствено да потвърди, измени или отмени дадено нарушение.

Кога най-често се обжалват актове и глоби от КАТ?

Съставен ми е Акт за установяване на административно нарушение, какво мога да направя?

Със съставянето на Акта за установяване на административно нарушение стартира образуването на административното производство. В него се описва извършеното нарушение според органите на МВР и се посочва законовата норма, която се твърди, че е нарушена. Актът е ориентир за санкцията, която би могла да бъде наложена с издаването на наказателното постановление. За него законът е предвидил подаване на възражение в 3-дневен срок от датата, на която е връчен.

Получих наказателно постановление, какво следва от това?

С издаването на наказателното постановление приключва административното производство. С него могат да бъдат наложени следните санкции:

Наказателното постановление е издаван от органите на МВР – Отдел Пътна Полиция, акт, който подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му. Ако не бъде обжалван в посочения срок, то същият подлежи на изпълнение и наложените санкции ще бъдат изпълнени;

Какво представляват Заповеди за прилагане на принудителни административни мерки, наложени от КАТ?

Това е акт, който се издава от органите на МВР във връзка с констатирани нарушения по Закона за движение по пътищата. Санкциите, които се налагат с този вид акт, са:

Заповедите подлежат на обжалване в 14-дневен срок от тяхното връчване. Обжалването на тези заповеди е по-специфично, затова е необходимо да се потърси компетентна помощ.

Потърсете съвет от адвокат при проблеми с КАТ